छक्क परेको आमा गधा-उनको छोराको बेस्ट बडी द्वारा चुदिएको