कडा शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई खराब व्यवहारको लागि सजाय दिन्छन्