शरारती दादीले हर्नी केटालाई घाँसेको बाहिरी ठाउँमा पाऊन्ड गर्न दिनुहोस्