ड्याडीले आफ्ना छोराहरूलाई गधाको लागि नयाँ प्रेमिका समात्छन्